کد خبر 3310
۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۵

بهره برداری از واحد اکسیژن شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

بهره برداری از واحد اکسیژن شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

با پشــتیبانی ایمیــدرو، شــرکت ملی فــولاد ایــران، فــولاد مبارکــه و باهمــت پیمانــکاران کنسرســیوم، هم زمــان بــا برقــراری موفقیت آمیــز نخســتین قــوس الکتریکـی کـوره فولادسـازی شرکت فولادسفیددشت چهارمحال و بختیاری، واحد اکسیژن این شرکت نیز در ایام الله دهه فجر به بهره برداری  رسید و نخستین محصول تولیدی این واحد به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری جهت مصارف بیمارستانی اهداء شد.

به گزارش آهن نیوز، شـرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحـال و بختیـاری اعـلام کـرد: مراحـل نصـب واحـد تولیـد اکسـیژن شـرکت بـا ظرفیـت تولیــد ۴۷۰۰ نرمــال مترمکعــب بــر ســاعت اکســیژن بــا اســتفاده از پیمانـکاران داخلـی و بـا حضـور کارشناسـان شـرکت تأمین کننـده تکمیـل وهم زمـان بـا تسـت قـوس الکتریکـی کـوره، به عنـوان اولین واحـد از طرح هـای هفتگانـه اسـتانی بـه بهره بـرداری رسـید.

محصــولات اکســیژن و نیتــروژن ایــن شــرکت بــا خلــوص بــالا در دو فــاز گازی و مایــع تولیــد شــده، محصــول آرگــون نیــز خالص ســازی گردیــده و تجهیـزات پایین دسـتی از قبیـل کمپرسـورهای ا کسـیژن و نیتـروژن، مخازن ذخیره سازی مایعات و سیستم پشتیبان و همچنین ایستگاه شـارژ کپسـول راه انـدازی شـده اسـت.

شـایان ذکر اسـت این واحد که آموزش کارکنان آن توسـط شـرکت فولاد مبارکـه اصفهان صـورت گرفـت، تـوان تولیـد اکسـیژن، آرگـون و نیتـروژن مایــع جهــت اســتفاده در مصــارف صنعتــی و بیمارســتانی خــار ج از مجتمـع فـولاد سفیددشـت را داراسـت.

بـا حمایت هـای صورت گرفتـه توسـط فـولاد مبارکـه، ایمیـدرو، شـرکت ملــی فــولاد و شــرکت های پیمانــکار کنسرســیوم، فــولاد سفیددشــت پیشــتاز طرح هــای هفتگانــه فــولادی کشــور اســت.

انتهای پیام/

کد خبر 3310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =