کد خبر 6073
۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

پشت پرده شایعه تعطیلی بورس کالا چه بود؟!

پشت پرده شایعه تعطیلی بورس کالا چه بود؟!

د و روز پیش بعد  از اتمام جلسه معاملاتی بورس تهران شایعه تعطیلی بورس کالا منتشر شد  و برخی از تحلیل‌گران بر این باور بود ند  که یکی از دلایل ریزش ۳۰ هزار واحد ی بازار د ر روز یکشنبه انتشار همین شایعه بود  و این د ر حالیست که رئیس سازمان بورس اوراق بهاد ار این شایعه را قویا تکذیب کرد .

به گزارش آهن نیوز؛ روز یکشنبه تاریخ ۸ مرد اد ماه خبری د ر فضای مجازی پیچید  مبنی بر اینکه بورس کالا قرار است تعطیل شود  و برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این عقید ه بود ند  که انتشار این شایعه یکی از د لایل ریزش ۳۰ هزار واحد ی بورس بود .

خبر به این شکل بود  که د ولت به برخی از وزرا مأموریت د اد ه که ابعاد  حذف بورس کالا را مورد  بررسی قرار دهند .

البته این خبر سریعا تکذیب شد . سازمان بورس و اوراق بهاد ار با صد ور اطلاعیه‌ای اعلام کرد : خبر منتشر شد ه د ر فضای مجازی کاملا کذب بود ه و خبرهای کذب منتشر شد ه د ر این زمینه صرفا د ر راستای تشویش افکار عمومی و آسیب رساند ن به روند  بازار سرمایه است.

«مجید  عشقی»، د بیر شورای عالی بورس نیز د ر این رابطه گفت: به موجب قانون بازار اوراق بهاد ار، صد ور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها جزو وظایف شورای عالی بورس بود ه و به هیچ وجه موضوع اشاره شد ه د ر دستور کار شورای عالی بورس قرار ند ارد .

وی افزود : بورس کالا د ر سال های اخیر به شفافیت معاملات کالاهای پذیرفته شد ه کمک شایانی د اشته و عملکرد  این بورس د ر اقتصاد  ملی انکارناپذیر است.

پشت پرد ه شایعه انحلال بورس کالا

د ر بد نه د ولت افراد ی هستند  که با انحلال بورس کالا موافقند  و د لیل آنها این است که بورس کالا عامل تورم د ر کشور است. د ر واقع این افراد  کسانی هستند  که بورس کالا را مانعی د ر برابر اجرای سیاست قیمت‌گذاری د ستوری محصولات می‌د انند .

د ر اوایل اسفند ماه سال گذشته «یاسر جبرائیلی» رئیس مرکز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام د ر رشته توئیتی شرکت ملی مس و تمام شرکت‌هایی که کالای خود  را د ر بورس کالا عرضه می‌کنند  به د لاری سازی و جهانی سازی اقتصاد  ایران متهم کرد .

جبرائیلی د ر اد امه گفته‌های خود  عرضه محصولات بر پایه قیمت جهانی را عامل تورم د انست و با استفاد ه از عبارت «نخود سیاه نقد ینگی» مد عی شد  جریان فکری - رسانه‌ای وابسته به جریان سرمایه د اری آد رس اشتباه برای علت تورم به مرد م می‌د هند  و علت اصلی تورم د لاری سازی قیمت‌هاست.

رئیس مرکز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام د ر پایان رشته توییت خود  اولین قد م لازم برای حل تورم (که از د ید  ایشان همان عرضه کالاها بر پایه قیمت جهانی است) را «انحلال بورس کالا» عنوان کرد . انحلال بورس کالا از د ید  این مقام اولین قد م برای کنترل تورم است. تصور کنید  مثلا د ر چین تورم شکل گرفته و د ولت چین برای کنترل تورم بخواهد  بورس شانگهای را منحل کند  و آن را به د لیل معاملات د لاری متهم اصلی تورم جلوه دهد . مضحک بود ن این سیاست کاملا آشکار است اما واقعیت آن است که اید ه انحلال بورس کالا مد افعانی دارد  با این استد لال خام که این بورس عامل گرانی کالاهاست، اید ه‌ای که بسیار خام‌د ستانه است چرا که اتفاقا بورس کالا عامل شفافیت د ر قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست.

تلاش ناکام مجلس برای انتقال بورس کالا به وزارت صمت
اما ریشه‌های این شایعه شاید  به اوایل سال ۱۴۰۱ باز گرد د  زمانی که تورم د ر اوج خود  بود  و وزارت صمت نیز مأمور اجرای قیمت‌گذاری د ستوری و د ر همین راستا بورس کالا یکی از موانع این سیاست‌گذاری به شمار می‌رفت.

د ر آن زمان مجلس د ر راستای تنظیم بازار قصد  د اشت که بورس کالا را از مجموعه وزارت اقتصاد  جد ا کند  و به وزارت صمت ضمیمه کند  که البته انتقاد های زیاد ی از این طرح صورت گرفت.

طرح انتقال بورس کالا به وزارت صمت د ر حالی ارائه شده بود  که بورس کالا یک شرکت سهامی عام است و د ر بازار سرمایه فعال است و شرکت بورس کالا یک شرکت غیر د ولتی و غیر عمومی و خصوصی و انتفاعی است.

بنابراین انتقال بورس کالا به وزارت صمت غیر ممکن بود  و نمایند گانی که این طرح را ارائه کرد ه بود ند  طبق گفته کارشناسان بازار سرمایه هیچ اشراف حقوقی روی قانون تجارت و قانون بورس اوراق و بهاد ار ند اشتند .

د ر آن زمان یکی از اعضای کمیسیون اقتصاد ی مجلس گفت: بازار سرمایه جز ساختارهای وزارت اقتصاد  است. بحث بورس کالا موضوع مالی و مربوط به سیاست‌های مالی د ولت است و وزارت اقتصاد  بر اساس قانون اساسی د ر این زمینه مکلف است. انتقال آن به وزارت صمت غیرکارشناسی و غیر منطقی است. وزارت صمت د ر کارهای خود ش همانند  بحث بازار، خام فروشی معاد ن، صنعت و خود رو ماند ه است و کار اضافی به آنها بد هیم اشتباه است.

برخی نیز بر این عقید ه بود ند  که د ولت غیر مستقیم از طریق مجلس قصد  د اشت که این کار را انجام د هد  و طراح اصلی آن د ولت است تا از این طریق بتواند  روی قیمت کالاها و محصولات و از خلال زیرمجموعه وزارت صمت که مجری اصلی سیاست قیمت‌گذاری د ستوری است نظارت د اشته باشد .

البته اکنون که بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد ه د ر لایحه اصلی آن بحث اد غام بورس کالا د ر وزارت بازرگانی مطرح نشد ه اما حتی همین اید ه هم موافقانی د ارد  و بر این عقید ه هستند  که بورس کالا می‌بایست زیر نظر وزارت بازرگانی اد اره شود .

انتقاد ات شد ید  از انتشار خبر انحلال بورس کالا

خبر انحلال بورس کالا بسیار عجیب بود  و این موضوع نشان می‌د هد  که پشت این شایعه اتفاقاتی احتمالا د ر کار است و برخی از کارشناسان نیز این مورد  را جد ی گرفته‌اند .

اگر چه نهاد های رسمی از جمله سازمان بورس اوراق بهاد ار این شایعه را قویا تکذیب کرد ند  و سپس سه وزارتخانه نفت، اقتصاد  و صمت با توجه به د ستور رئیس جمهور با عرضه کالاها د ر بورس موافقت کرد ند  اما این خبر واکنش‌های شد ید  را برانگیخت.

«علی سعد وند ی»، اقتصاد د ان د ر صفحه شخصی خود  د ر توئیتر نوشت: «پستی و بلند ی با ماهیت بورس عجین است؛ اما پستی کاسبان ارزانی که به د نبال حراج اقتصاد  کشور هستند  و به مفت‌خری د ر بورس مشغول‌اند  بی‌سابقه است. یک روز به اسم تثبیت مرد م را فریب می‌د هند ، روز د یگر بورس کالا را هد ف می گیرند  و روز بعد  نرخ گاز را د ستکاری می‌کنند ».

پیمان مولوی، اقتصاد د ان، نیز د ر توئیتر نوشت: «خیلی‌ها می‌گویند  ما به سمت د ولتی شد ن می‌رویم، باور بفرمایید  ما به سمت یکی از شد ید ترین اقتصاد  ذینفعان د ر حرکتیم که اقتصاد  د ولتی د ر آن شبیه بهشت است! اقتصاد ی که ذینفعان تورم، ذینفعان نرخ بهره حقیقی منفی، ذینفع انحصار، ذینفع وارد ات، ذینفع مالیات، ذینفع… د ارد !».

د ر هرصورت اگر این شایعه د رست باشد  و کسانی پیشنهاد  انحلال بورس کالا را به د ولت ارائه کرد ه‌اند  و دولت نیز آن را جد ی گرفته باید  گفت که این موضوع حکایت از این د ارد  که نگاه د ولت به بورس کالا به عنوان عامل تورم از اساس نگاه غلط و مضحکی است و این امر منجر به افزایش توزیع رانت و ناشفافیت د ر اقتصاد  کشور خواهد  شد  که قطعا ذینفعانی د ارد .

منبع: روزنامه تجارت

انتهای پیام/

کد خبر 6073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =