کد خبر 6180
۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۹

رشد ۳۸.۷درصدی درآمد فروش فولاد مبارکه در ۴ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲

رشد ۳۸.۷درصدی درآمد فروش فولاد مبارکه در ۴ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفـت: درآمـد فـروش شـرکت فـولاد مبارکه در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشـابه سـال قبل۳۸.۷ درصد رشـد داشته است.

به گزارش آهن نیوز؛ محمدیاسر طیب‌نیا در همین زمینه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بـه میـزان ۲ میلیـون و ۷۰۱هـزار و ۷۷۵ تـن ثبـت سـفارش بـرای مصـرف کننـدگان داخلـی محصـولات فـولاد مبارکـه انجـام شـده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه ۷۵درصـد ایـن محصـولات در بـورس کالا عرضـه شـده که این موضوع شـفافیت بیـش از پیـش در فـروش محصولات شـرکت را نشـان می‌دهـد.

وی اولویـت اول فـولاد مبارکـه را تأمین نیـاز داخلی و جهت‌گیری شـرکت را بازاریابی و تشـخیص نیازهـای بـازار به‌ویـژه در بخش محصـولات ویژه فـولادی و تأمیـن این نیازهـا دانسـت و گفت:

خبرخوش‌برای‌سهام‌داران

بـه گفتـه طیب‌نیـا درآمـد۴مـاه ابتدایـی سـال جـاری ایـن شـرکت ۸۴۰ هزار میلیـارد تومان بوده اسـت که در مقایسـه بـا درآمد چهارماهه سـال گذشـته که۶۰۶ هـزار میلیـارد تومـان بـوده، رشـد۳۸.۷ درصدی را نشـان می‌دهد که این میزان رشد درآمد خبر خوشی برای سـهامداران است.

رشد ۶۸ درصدی‌ فروش‌ محصولات‌ در تیرماه

وی ارتبـاط مؤثـر بـا مشـتریان و نـوآوری در بازاریابـی و چابکـی در تصمیم‌گیری را از دلایل رشـد فروش فولاد مبارکه دانسـت و گفت: فولاد مبارکـه در تیرماه امسـال فروشـی بیـش از  ۲۰هـزار میلیارد تومـان به ثبت رسانده که نسبت به تیرماه سال گذشته رشد۶۸درصدی داشته است.

مدیرعامـل فـولاد مبارکـه در ادامـه از عرضـه۸۷درصد محصـولات فولاد

مبارکـه در بـازار داخـل خبـر داد و گفـت:۱۳درصـد محصـولات شـرکت نیز بـه بازارهـای جهانـی صادرشـده اسـت تـا ضمـن ارزآوری برای کشـور، ارزش افزوده بیشـتری بـرای سـهامداران و ذینفعان شـرکت بـه ارمغان آورده باشـیم.

توسعه‌ شبکه‌ خرده‌ فروشی‌ از دیگر اولویت‌های‌ فولاد مبارکه

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: توسعه شبکه خرده فروشی به منظور کاهش فاصله قیمت بـازار با عرضـه های فـولاد مبارکه در بـورس از دیگـر اولویت‌های فولاد مبارکه در سـال۱۴۰۲ است.

انتهای پیام/

کد خبر 6180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =